Jazykové kurzy pre dospelých | Angličtina | Educenta

0903 214 133 | 0903 207 460

Jazykové kurzy pre dospelých - anglický jazyk


Kurzy sú zamerané hlavne na konverzácie, na využívanie novej slovnej zásoby pri komunikačných aktivitách. Cieľom kurzov nie je kvantita prebratého učiva, ale jeho dôkladné osvojenie. Využívaním interaktívnych metód je dosiahnutá pútavosť výučby. Lektori sa snažia vytváraním príjemnej atmosféry posilniť sebavedomie študentov a pomáhajú im prekonať zábrany pri aktívnom používaní cudzieho jazyka. Našim cieľom je naučiť študentov plynule rozprávať aj myslieť v cudzom jazyku.

 

Forma výučby:                  polointenzívna, 2x90 min / týždeň


Maximálny počet študentov:     8